baner

Członkowie

Członkami Związku mogą być banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej utworzone na podstawie prawa polskiego. Członkiem Związku może być także oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego prowadzącego działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie prawa polskiego. W przypadku prowadzenia przez instytucję kredytową lub bank zagraniczny działalności za pośrednictwem kilku oddziałów członkostwo w Związku uzyskuje oddział wskazany przez pozostałe oddziały tej instytucji lub banku.

Członkowie Związku mają prawo do:

 • uczestniczenia w pracach Związku,
 • korzystania z pomocy Związku we wszystkich sprawach określonych w Statucie,
 • dostępu do wszelkich informacji dotyczących Związku i prowadzonej działalności,
 • zgłaszania wniosków dotyczących działalności Związku,
 • udziału w pracach rad i komitetów,
 • Każdy członek Związku ma czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku. Przy wyborach do organów Związku każdy członek ma jeden głos

Członkowie Związku tworzą sekcje według podziału:

 • Sekcja banków dużych – banki o funduszach własnych w wysokości powyżej 700 mln zł (w przypadku banków będących członkami bankowej grupy kapitałowej w Polsce, których suma funduszy własnych wynosi powyżej 1,4 mld zł, banki te mogą wskazać jeden z banków, który będzie członkiem sekcji banków dużych).
 • Sekcja banków średniej wielkości i oddziałów instytucji kredytowych – banki o funduszach własnych w wysokości poniżej 700 mln zł oraz oddziały instytucji kredytowych.
 • Sekcja banków spółdzielczych i zrzeszających – banki spółdzielcze oraz banki zrzeszające.


Jak zostać członkiem Związku Banków Polskich

Podstawę do zrzeszania się w Związku Banków Polskich na prawach członków Związku stanowi ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. nr 35 poz. 195 z późn. zm.) oraz Statut Związku – art. 6 ust 1 i 2.  Stanowią one:

 1. Członkami Związku mogą być banki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej utworzone na podstawie prawa polskiego.
 2. Członkiem Związku może być także oddział instytucji kredytowej lub oddział banku zagranicznego prowadzącego działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie prawa polskiego.

Statut jest dostępny pod adresem: https://zbp.pl/o-zbp/dzialalnosc

Zgodnie ze Statutem Związku Banków Polskich organem upoważnionym do przyjęcia w poczet członków ZBP jest Rada Związku.

Rada Związku podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków Związku na podstawie Deklaracji złożonej przez zainteresowany bank lub oddział instytucji kredytowej czy oddział banku zagranicznego oraz informacji dodatkowych składanych wraz z Deklaracją, którą można pobrać poniżej.

wydrukuj stronę