Zadania

Zadania Rady Bankowości ZBP realizuje Sekretariat Rady oraz:

  • Grupa Zadaniowa ds. Standardu Wymiany Danych
  • Grupa Projektowa PolishAPI

Uczestnikami Grupy Projektowej są członkowie Rady Bankowości Elektronicznej (banki komercyjne i niektóre banki spółdzielcze) oraz:
Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe, Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności wraz ze stowarzyszonymi firmami, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polska Izba Ubezpieczeń, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej, Polski Standard Płatności.

  • Forum Contact Center

Standardy opracowywane oraz wydane przez Radę Bankowości Elektronicznej

  • Standard wymiany danych finansowych pomiędzy klientem a bankiem oraz bankiem a klientem na rynku polskim

Standard opracowany został w oparciu o standard ISO 20022. Zawiera ujednoliconą metodę zapisu danych:

  • dla zleceń krajowych w tym ZUS i US oraz zleceń transgranicznych zarówno w walucie EUR jak i w pozostałych walutach świata,
  • na wyciągu bankowym i raportach historii operacji wykonanych na rachunku bankowym oraz ujednolicenie listy podstawowych kodów operacji bankowych stosowanych na wyciągach.

Standard ma charakter techniczny i określa wymogi jakim powinny odpowiadać systemy bankowości internetowej banków oraz systemy finansowo-księgowe klientów korzystających z bankowości internetowej.

Standard jest dwukierunkowy tzn. określa jednolity format poleceń przelewów generowanych przez klientów przy użyciu systemów finansowo-księgowych z możliwością wyeksportowania ich wprost do wielu systemów bankowości internetowej wielu banków bez potrzeby modyfikowania i dostosowywania do ich potrzeb, a wygenerowane przez różne systemy bankowości internetowej informacje o historiach rachunków oraz ich saldach mogą być bez potrzeby modyfikacji wprost zaimportowane przez systemy finansowo-księgowe klientów.

Wersja 3.0 (marzec 2018)

https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/bankowosc_elektroczniczna/Rekomendacja-SWD-3.0.pdf

Wersja 2.0 (marzec 2011)

https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/bankowosc_elektroczniczna/rada_bankowosc_elektr/zadania/2011_03-29_Rekomendacja.pdf

  • Standard 2D (Rekomendacja ZBP dotycząca kodu dwuwymiarowego ("2D") umożliwiającego realizację polecenia przelewu oraz aktywację usług bankowych na runku polskim)

Rekomendacja określa szczegółowe zasady zapisu danych w poleceniu przelewu w formie kodu 2D, które zapewnić mają bezbłędną, kompletną i prawidłową realizację przelewu przez bank oraz zagwarantować jednocześnie płatnikom podanie prawidłowych informacji do zlecenia przelewu.

Wersja 1.0 (grudzień 2013)

https://zbp.pl/public/repozytorium/dla_bankow/rady_i_komitety/bankowosc_elektroczniczna/rada_bankowosc_elektr/zadania/2013.12.03_-_Rekomendacja_-_Standard_2D.pdf

  • Standard PolishAPI interfejsu na potrzeby usług świadczonych przez strony trzecie w oparciu o dostęp do rachunków płatniczych, czyli usługi wprowadzane przez znowelizowaną dyrektywę w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2).

 

Szczegółowe informacje dotyczące standardu PolishAPI dostępne są na stronie https://polishapi.org