baner

Sąd Polubowny

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich w Warszawie został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 6 marca 1992 r.

Właściwość Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich zależy od istnienia tzw. zapisu na sąd polubowny. Zapis to pisemna umowa poddająca powstały spór lub spór mogący powstać w przyszłości między stronami, pod rozstrzygnięcie Sądu Polubownego (Arbitrażowego) przy Związku Banków Polskich.

Od czasu powołania Sąd rozpoznał ponad 100 sporów. Wśród zalet sądownictwa polubownego wskazać należy: szybkość postępowania, taniość i niejawność.

Sekretariat Sądu prowadzi listę arbitrów, na którą jest wpisanych 42 arbitrów, specjalistów w dziedzinie prawa cywilnego, bankowego, gospodarczego, instrumentów finansowych, papierów wartościowych. Lista nie jest dla stron wiążąca, ma charakter pomocniczy. Strona może wybrać na swojego arbitra osobę, którą darzy zaufaniem, a nie wpisaną na listę arbitrów.

Zasadą jest, że spór rozstrzygany jest przez trzyosobowy zespół arbitrów. Strony mogą się jednak umówić, że sprawa zostanie rozpoznana przez arbitra jedynego.

Za swoje czynności Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich pobiera opłaty, które należy wnosić na rachunek bankowy Sądu Polubownego o numerze 33 1020 1042 0000 8402 0236 2713.

Sądem Polubownym kieruje Prezes Sądu, którym jest od 2005 roku Prof. dr hab. Andrzej Bierć - profesor nauk prawnych , specjalista w dziedzinie prawa cywilnego i gospodarczego, kierownik Zakładu Europejskiego i Polskiego Prawa Prywatnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, redaktor naczelny kwartalnika "Studia Prawnicze", wieloletni Sekretarz i członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, członek Zespołu ds. Reformy Prawa Bankowego przy Prezesie NBP.

Sekretarzem Sądu jest Mecenas Monika Grabowska - radca prawny, wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Kontakt:

Sąd Polubowny (Arbitrażowy) przy Związku Banków Polskich

ul. Z. Herberta 8

00-380 Warszawa

tel. (22) 48 68 417

fax. (22) 48 68 403

e-mail: sad.polubowny@cpb.pl

wydrukuj stronę