Informacja na temat Sądu Polubownego przy KNF1. Z jakimi sprawami możemy zwrócić się do Sądu Polubownego przy KNF?

Przed Sądem Polubownym przy KNF rozpatruje się sprawy:

  • powstałe między wszystkimi uczestnikami rynku finansowego, w szczególności między podmiotami podlegającymi nadzorowi KNFa odbiorcami świadczonych przez nie usług,
  • o prawa majątkowe, których wartość przedmiotu sporu wynosi 500 zł oraz o prawa niemajątkowe (w uzasadnionych przypadkach, gdy powodem jest konsument możliwe jest przeprowadzenie mediacji w sprawie o wartości niższej niż 500 zł.)

Istnieją dwie drogi rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy KNF:

  • Mediacja. Postępowanie polegające na poszukiwaniu rozwiązania konfliktu pomiędzy stronami, które w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora dążą do zawarcia ugody akceptowanej przez obie strony sporu.
  • Arbitraż. Postępowanie, w którym niezależny i bezstronny arbiter rozstrzyga, kto ma rację w powstałym sporze.


Zarówno mediacja, jak i arbitraż mogą być przeprowadzone jedynie w sytuacji, gdy obie strony wyrażą na to zgodę.


2. Jak wszcząć postępowanie?

Warunkiem rozpoczęcia postępowania mediacyjnego lub arbitrażowego jest wyrażenie na nie zgody przez obie strony sporu.

Zgodę drugiej strony można uzyskać samodzielnie lub za pośrednictwem Sekretarza Sądu Polubownego przy KNF. Najłatwiej uczynić to korzystając z formularzy dostępnych na stronie internetowej KNF - odpowiednio umowa o mediację (wartość przedmiotu sporu do 10 tys. zł), umowa o mediację (wartość przedmiotu sporu powyżej 10 tys. zł) lub umowa-zapis na sąd polubowny.

Po uzyskaniu odpowiedzi drugiej strony, Sekretarz informuje powoda o zgodzie bądź braku zgody na polubowne zakończenie sporu.


3. Koszty postępowania

Opłata za mediację wynosi 100 lub 250 zł w zależności od wartości przedmiotu sporu i wnoszona jest przez każdą ze stron sporu. W przypadku zawarcia porozumienia strony odzyskują70 proc. wpłaconej kwoty. Jeżeli zaś nie uda się wypracować ugody opłata za postępowanie nie podlega zwrotowi.

Opłata zaarbitraż, gdy powodem jest konsument, jeststała i wynosi 250 zł.W przypadku innych podmiotów niż konsument, jej wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu (link do taryfy).

Należność wnosi się w momencie uzyskania zgody drugiej strony na mediacje.


4. Moc prawna wyroku i ugody.

Wyrok Sądu Polubownego orazugoda przed nim zawarta mają, po zatwierdzeniu przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny, moc prawnąna równiz wyrokiem sądu powszechnego.