Kalendarz wydarzeń

Projekt nowej regulacji opłat za płatności transgraniczne w UE

2018-06-22

Komisja Europejska przedstawiła pod koniec marca 2018 roku przedstawiła projekt Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty. Wniosek legislacyjny Komisji Europejskiej ma na celu obniżenie opłat za transakcje transgraniczne oraz zwiększenie transparentności w zakresie usługi DCC (dynamic currency conversion).

Komisja Europejska w proponowanym projekcie rozporządzenia proponuje zmienić dotychczasową zasadę stanowiącą, że przelew transgraniczny do innego państwa członkowskiego w walucie euro nie może kosztować więcej niż przelew krajowy w walucie euro. Nowa zasada polegać ma na tym, że przelew transgraniczny w walucie euro nie będzie mógł kosztować więcej niż przelew krajowy w walucie krajowej państwa członkowskiego.

Związek Banków Polskich popiera wszelkiego rodzaju inicjatywy mające na celu stworzenie warunków do rozwoju jednolitego rynku europejskiego, a także wspiera wysiłki skierowane na wyrównywanie szans rynkowych dla konsumentów i przedsiębiorców z i spoza strefy euro w UE. Wierzymy, że dyskusja na temat tego, jakie działania należy podejmować by obniżać wysokość opłat za transakcje transgraniczne w Unii Europejskiej, tak by wspierać wspólny rynek, powinna mieć miejsce. W toku tej dyskusji niezbędne jest wzięcie pod uwagę sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich, w tym w Polsce, a także koszty jakie ponoszone są przez banki przy realizacji usług płatniczych.

Jesteśmy jednakże zaniepokojeni nierównym traktowaniem euro oraz innych walut narodowych w UE w przedmiotowym projekcie. Nowe rozwiązania legislacyjne będą prowadziły do sytuacji, w której bank np. z Bułgarii, Węgier czy Polski realizując przelew w euro do banku we Francji czy Niemczech będzie pobierał opłatę nie wyższą niż opłatę za przelew we właściwej walucie krajowej (należy nie zapominać, że w wielu bankach w Polsce taki przelew krajowy jest bezpłatny). Natomiast bank we wspomnianych Francji czy Niemczech realizując przelew w złotówkach do Polski albo w lejach do Rumunii, będzie mógł pobrać od klienta znacząco wyższą opłatę, nieograniczoną żadnymi przepisami UE. To zaburza konkurencję rynkową, a co za tym idzie, nie działa na rzecz wzmacniania jednolitego rynku.

Warto zauważyć, że wejście w życie proponowanych przepisów może skutkować zmianami w praktykach rynkowych wśród polskich banków, w tym wzrostem opłat za przelewy krajowe. Te skutki, nieoczekiwane przez europejskiego prawodawcę, mogą nie być zgodne z interesami polskiej gospodarki i polskiego sektora bankowego.

Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę, że w Polsce opłaty za przelewy w euro - zarówno krajowe, jak i zagraniczne - są jednymi z najniższych w UE. Nowe rozwiązania nie biorą też pod uwagę tego, że w państwach bez euro jako oficjalnej waluty, koszty przelewów w euro są wyższe niż w walucie krajowej, gdyż jako przelewy w walucie obcej wymagają innych systemów do ich obsługi.

Piotr Gałązka, adwokat, Dyrektor Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli

Materiały do pobrania

  • Joint position on the EC proposal for a Regulation amending Regulation 924/209 as regards certain charges on cross-border payments in the Union and currency conversion charges (COM(2018) 163) pobierz plik pdf (0.296 MB)