Kalendarz wydarzeń

Split Payment – Mechanizm Podzielonej Płatności - dostępny już od 1 lipca!

2018-07-02

W dniu 10 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej została ogłoszona ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, tzw. Ustawa Split Payment, (dalej: Ustawa SP bądź Ustawa). Termin wejścia w życie Ustawy, z pewnymi wyjątkami, został wskazany na dzień 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z uzasadnieniem do Ustawy SP, celem proponowanego przez ustawodawcę rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług przez podatników podatku VAT. Ustawa wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT.

W celu umożliwienia wszystkim podatnikom nabywającym towary lub usługi dokonywania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności, rachunek VAT jest zakładany przez banki lub spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe dla każdego posiadacza rachunku rozliczeniowego.

Mechanizm podzielonej płatności znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B, ponadto, nie przewiduje możliwości stosowania MPP do dokonywania zapłaty w innych formach niż przelew (np. zapłata gotówkowa, karty płatnicze).

Ustawa zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

  1. kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  2. kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
  3. numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  4. numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

W przypadku, gdy płatność zostanie dokonana na rzecz podatnika innego niż wskazany na fakturze to podatnik, na rzecz którego dokonano tej płatności, odpowiada solidarnie wraz z dostawcą tych towarów lub usługodawcą za nierozliczony przez dostawcę towarów lub usługodawcę podatek wynikający z tej dostawy towarów lub tego świadczenia usług do wysokości kwoty otrzymanej na rachunek VAT, jednakże, odpowiedzialność solidarna jest wyłączona w przypadku:

  • dokonania przez tego podatnika płatności na rachunek VAT dostawcy towarów lub usługodawcy wskazanego na fakturze albo
  • zwrotu otrzymanej płatności na rachunek VAT podatnika, od którego otrzymano tę płatność, niezwłocznie po powzięciu informacji o jej otrzymaniu, w kwocie otrzymanej na rachunek VAT. W sytuacji, gdy u podatników podatku od towarów i usług będzie dochodzić do odkładania się środków finansowych na rachunku VAT, co może nie być obojętne dla płynności finansowej niektórych podatników, Ustawa SP przewiduje prawo podatnika do wystąpienia z wnioskiem o dokonanie przelewu środków zgromadzonych na jego rachunku VAT na rachunek bankowy tego podatnika prowadzony dla celów działalności gospodarczej. Tak rozumiane „uwolnienie” środków finansowych w ten sposób byłoby dokonywane wyłącznie na wniosek podatnika, który podlegałby weryfikacji przez właściwe organy podatkowe.

Przepisy zawierają system zachęt dla tych podatników, którzy podejmą decyzję o dobrowolnym stosowaniu SP. W szczególności w przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie będą miały zastosowania regulacje związane ze stosowaniem sankcji dot. zaniżonej kwoty zobowiązania podatkowego, zawyżonej kwoty zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego (naczelnik US nie będzie określał wysokości tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustalał dodatkowego zobowiązania podatkowego) oraz nie będą miały zastosowania przepisy o odpowiedzialności solidarnej.

dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego