Kalendarz wydarzeń

Klub Polska 2025+ "Gospodarka przestrzenna a idea zrównoważonego rozwoju w Polsce"

2015-04-29

 

W środę 29 kwietnia tematem dyskusji w Klubie Polska 2025+ była kwestia równowagi w przestrzeni publicznej. Wprowadzeniem do tematu pt. „Gospodarka przestrzenna a idea zrównoważonego rozwoju w Polsce” były prelekcje prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN, prof. dr. hab. Waldemara Ratajczaka z Instytutu Geografii Społeczno-ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM oraz dr. Adama Kowalewskiego z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

 

Ład przestrzenny raczej nie należy do tematów znajdujących się w głównym nurcie dyskusji o problemach społeczno-gospodarczych w Polsce, niemniej większość mieszkańców naszego kraju codziennie doświadcza skutków związanych z jego brakiem. Najbardziej ewidentne tego oznaki, szczególnie dotyczące przestrzeni miejskich, czasem mogą dotrzeć do szerszych audytoriów pod postacią krytyki wszechobecnych reklam zaburzających estetykę krajobrazu, jednak tak naprawdę to tylko wierzchołek góry lodowej problematyki ładu w przestrzeni publicznej i wcale nie najważniejszy jej element.

 

Planowanie przestrzenne w Polsce to obszar, któremu można wiele zarzucić – brak lub nieefektywne regulacje, złe prawo, brak lub złą jakość planów miejscowych, dużą uznaniowość decyzji o planach zabudowy. Trzeba jednak pamiętać, że chaos, z którym cały czas mamy do czynienia to efekt także burzliwych dziejów naszego kraju – najpierw zaborów i różnych standardów osadnictwa, później wojen i ogromnych zniszczeń infrastruktury, a w czasach nowożytnych – przekształceń gospodarczych i reform administracyjnych. Faktem jest, że do dziś z tym chaosem nikomu nie udało się uporać, a taka sytuacja generuje koszty -  środowiskowo-przestrzenne (terenochłonność, straty przyrodnicze, renaturalizacja, rekompensacja, chaos przestrzenny), społeczne (jakość i warunki życia, problem więzi międzyludzkich i spójności społecznej, konflikty przestrzenne i społeczne, patologie) i ekonomiczne (ile kosztuje niekontrolowana suburbanizacja). Według „Raportu o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce” z 2013 r. konsekwencje tej sytuacji sięgają wielu miliardów złotych. Co można zrobić, aby je ograniczyć i uporządkować gospodarkę przestrzenną? O tym rozmawialiśmy w gronie ekspertów podczas spotkania w Klubie Polska 2025+ z prof. Przemysławem Śleszyńskim, prof. Waldemarem Ratajczakiem i dr. Adamem Kowalewskim.

Zapraszamy do obejrzenia przebiegu dyskusji

 

Sylwetki Prelegentów

Dr hab. Prof. PAN Przemysław Śleszyński
Instytut Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN więcej ▶

prof. Przemysław Śleszyński jest kierownikiem Zakładu Geografii Miast i Ludności, od 2014 wiceprzewodniczącym Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych UW (1996), stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla wybitnych młodych naukowców (2002-2003). Prowadzi badania z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (m.in. transformacja  miast i regionów, zagospodarowanie przestrzenne, lokalizacja działalności gospodarczej, przemiany ludnościowe, mobilność i dostępność przestrzenna, geografia wyborcza, estetyka krajobrazu). Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 300 publikacji, w tym 20 monografii oraz wiele opracowań popularnonaukowych i publicystycznych. Kierownik lub ekspert w około 80 projektach naukowych i aplikacyjnych (1997-2015), realizowanych dla instytucji międzynarodowych, Rządu i Sejmu RP, samorządów oraz podmiotów prywatnych.

Dr Adam Kowalewski
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej więcej ▶

Adam Kowalewski jest architektem, urbanistą, dr. nauk ekonomicznych,  członkiem Rady Fundatorów Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, członkiem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, ekspertem  Konwentu Marszałków Województw RP. W latach 1992-96 pełnił funkcję Ambasadora R.P. w Kenii i stałego przedstawiciela w agencjach ONZ UNEP i  UNCHS "Habitat"; W latach 1989-92 był  podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa;  W okresie 1986-89 adiunktem w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN;  1981-85  doradcą ONZ d/s planowania przestrzennego, a w latach 1973-81 Generalnym Projektantem Aglomeracji Warszawskiej (autorem ostatniego uchwalonego Planu).

Jest autorem projektów architektonicznych oraz szeregu publikacji. Brał udział w międzynarodowych programach badawczych oraz w konferencjach i kongresach naukowych, m.in. jako delegat na Sesjach i Konferencjach Światowych ONZ. Prowadzi wykłady gościnne i udziela się dydaktycznie na uczelniach polskich i zagranicznych, visiting professor Uniwersytetu Hopkinsa (USA), visiting scholar Uniwersytetu Cambridge (UK).

Prof. Waldemar Ratajczak
Instytut Geografii Społeczno-ekonomicznej UAM więcej ▶

Profesor dr hab. Waldemar Ratajczak jest kierownikiem Zakładu  Ekonometrii Przestrzennej
w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą: metodologii nauk przestrzennych, procesów rozwoju społeczno-ekonomicznego w ujęciu przestrzennym oraz zagadnień lokalizacji działalności gospodarczej z uwzględnieniem modeli zrównoważonego rozwoju. W pracy naukowej osiągnął wyniki o międzynarodowym znaczeniu, jest autorem licznych publikacji.

Znane są także jego osiągnięcia w sporcie szybowcowym (zdobył m.in. złotą odznakę szybowcową
z 3 diamentami), jak i w działalności społecznej w tej dziedzinie. Powierzano mu takie funkcje jak prezes Polskiego Stowarzyszenia Motoszybowcowego, wiceprezes Aeroklubu Polskiego oraz wiceprezydent Europejskiej Organizacji Sportów Lotniczych. Kilkakrotnie był kierownikiem polskiej ekipy szybowcowej na mistrzostwa Europy i świata.

Przez Zarząd Aeroklubu Polskiego został odznaczony medalem im. Czesława Tańskiego a za pracę dydaktyczną został wyróżniony m.in.  Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Fotogaleria

Materiały do pobrania