Kalendarz wydarzeń

XIX posiedzenie plenarne Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności

2017-07-07

W dniu 7 lipca 2017 r. odbyło się dziewiętnaste plenarne posiedzenie Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności.

Zaproszonych gości powitał Pan Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich, zaś wprowadzenia dokonał i dalszym obradom przewodniczył Pan Adam Tochmański, Przewodniczący Koalicji. Zaproponowany w agendzie porządek obrad został przyjęty bez zmian.

Podczas pierwszej części posiedzenia Członkowie Koalicji na Rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności:

1)     zostali poinformowani przez Przewodniczącego Koalicji, Pana Adama Tochmańskiego, o istotnych wydarzeniach w zakresie rozwoju obrotu bezgotówkowego  w okresie grudzień 2016 r. – czerwiec 2017 r.,

2)     zapoznali się z informacją o podjętych i planowanych działaniach w ramach prac Strumienia „Zwiększenie Obrotu Bezgotówkowego i Schemat Krajowy” oraz o ich rezultatach, którą zaprezentował Pan Krystian Ochęcki z MasterCard,

3)     zapoznali się z informacją o inicjatywie samoregulacji systemu płatniczego w zakresie upowszechniania akceptacji płatności elektronicznych, którą zaprezentował  Pan Mieczysław Groszek, Wiceprzewodniczący Koalicji,

4)     zapoznali się z działaniami w obszarze zwiększania obrotu bezgotówkowego, które różne podmioty (Członkowie Koalicji, podmioty rynkowe i jednostki administracji publicznej) podejmowały w 2016 r. i które zostały zawarte w dokumencie pt. „Informacja o realizacji „Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020” w 2016 roku”, a których podsumowanie przedstawiła Pani Hanna Franiak, Sekretarz Koalicji. Koalicja przyjęła bez uwag dokument „Informacja o realizacji „Programu Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020” w 2016 roku”,

5)     uzyskali przedstawione przez Przewodniczącego Zespołu Roboczego ds. Aktualizacji PROB, Pana Sławomira Cieślińskiego, informacje nt. stanu dotychczasowych prac prowadzonych w 2017 r. nad aktualizacją dokumentu pt. „Program Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Polsce na lata 2014-2020”,

6)     wysłuchali podsumowania kończącej się w dniu 26 października 2017 r. 3-letniej kadencji obecnego Prezydium Koalicji, które przedstawił Pan Adam Tochmański, Przewodniczący Koalicji.

 

Po tym podsumowaniu, przeprowadzone  zostały,  zgodnie z obowiązującym Regulaminem Koalicji, wybory do Prezydium Koalicji na nową kadencję rozpoczynającą się w dniu 27 października 2017 r.  Przed głosowaniem, zgłoszeni kandydaci dokonali krótkiego przedstawienia się oraz zaprezentowali zebranym swoje plany odnośnie dalszych działań Koalicji. Wybory były przeprowadzone i nadzorowane przez specjalnie w tym celu powołaną Komisję Skrutacyjną. Wyniki głosowania ogłoszone zostały przez Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej Małgorzatę Drewczyńską. 

Do Prezydium Koalicji zostali wybrani:

1)     Sławomir Cieśliński,

2)     Grzegorz Flanz,

3)     Mieczysław Groszek,

4)     Piotr Helbich,

5)     Tomasz Jończyk,

6)     Wojciech Pantkowski,

7)     Waldemar Zbytek.

Oprócz wyżej wymienionych kandydatów, którzy uzyskali w głosowaniu największą liczbę głosów, do Prezydium Koalicji został powołany, zgodnie z Regulaminem Koalicji,   Pan Włodzimierz Kiciński, jako wyznaczony przedstawiciel ZBP.

Równocześnie, w związku ze zmianą formuły uczestnictwa Narodowego Banku Polskiego w pracach Koalicji (powrót do roli obserwatora), Pan Adam Tochmański złożył, z dniem odbycia XIX Posiedzenia Plenarnego, rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Koalicji.

W drugiej części posiedzenia Koalicja zapoznała się z następującymi prezentacjami i informacjami:

  • informacją na temat „Dnia Płatności Bezgotówkowych” w 2017 r., przedstawioną przez Pana Sławomira Cieślińskiego, Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego „Dnia Płatności Bezgotówkowych”. Koalicja przyjęła „Apel w sprawie Dnia Płatności Bezgotówkowych”, przedstawiony przez Przewodniczącego tego Komitetu.
  • prezentacją wyników badania postaw Polaków wobec obrotu bezgotówkowego, przedstawioną przez Panią Dominikę Maison, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
  • prezentacją wyników raportu „Płatności cyfrowe 2016”, którą przedstawiła Pani Patrycja Sass-Staniszewska, Prezes Izby Gospodarki Elektronicznej.

W części końcowej posiedzenia plenarnego, Koalicja przyjęła z okazji 10-lecia Koalicji dokument pt. „Podsumowanie 10 lat działalności Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności (2007-2017)”, którego treść zawiera załącznik do niniejszego komunikatu.

Na zakończenie obrad Koalicja przyjęła niniejszy komunikat z posiedzenia plenarnego.

Koalicja przyjęła, że kolejne XX Posiedzenie Plenarne odbędzie się w IV kwartale 2017 r.