Kalendarz wydarzeń

Informacja ZBP w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania schematów podatkowych

2018-12-21

Uprzejmie informujemy klientów sektora bankowego, że 23 listopada 2018 r. opublikowana została ustawa, która wprowadza od początku 2019 r. nowy wymóg regulacyjny – raportowanie tzw. schematów podatkowych. Zgodnie z kształtem ustawy do identyfikowania i raportowania schematów podatkowych w odniesieniu do transakcji realizowanych przez klientów zobowiązane mogą być banki lub ich pracownicy, którzy zidentyfikują wskazane przez ustawodawcę tzw. cechy rozpoznawcze schematu podatkowego.

Do prawidłowego wykonania obowiązków przez banki, poza samą treścią regulacji ustawowych, niezbędne jest zdefiniowanie tak technicznych warunków raportowania, jak i szczegółowych wyjaśnień dotyczących oczekiwań Ministerstwa Finansów w zakresie sposobu realizacji wprowadzonych wymogów. Ze względu na trwające konsultacje publiczne objaśnień przygotowywanych przez Ministerstwo Finansów oraz oczekiwany termin ich publikacji w styczniu 2019 r. pełne wyjaśnienie klientom zakresu weryfikacji i raportowania schematów, do którego wykonywania od 2019 zobowiązane będą banki, nie jest możliwe.

Biorąc pod uwagę, że ustawodawca pozostawił bardzo krótki, nieuwzględniający realiów gospodarczych termin na wdrożenie nowego procesu oraz mając na względzie jego bezpośredni wpływ na relacje z Klientami, przy niskiej świadomości rynkowej nowych rozwiązań, Związek Banków Polskich informuje, że zwrócił się do Minister Finansów z wnioskiem o odroczenie terminu wejścia nowych wymogów (co nie zostało uwzględnione)  oraz o przyspieszenie prac nad wydaniem aktów wykonawczych i objaśnień podatkowych.

W ocenie Związku Banków Polskich bardzo krótki czas (5 tygodni włącznie z okresem świątecznym) przewidziany na wdrożenie nowych wymogów, znaczący stopień skomplikowania regulacji oraz niepewność w zakresie oczekiwanego procesu (wyjaśnienia dotyczące regulacji zostaną opublikowane przez Ministerstwo Finansów po dacie wejścia w życie przepisów) uniemożliwiają zgodne z zasadami sztuki wdrożenie procesów zapewniających wypełnienie wymogów ustawowych. Te uwarunkowania powodują, iż złożenie przez banki informacji o schematach podatkowych zgodnie z wymogami ustawowymi, zawartymi w rozporządzeniu i przedstawionymi wymogami informatycznymi dla schematów może okazać się zagrożone w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych obowiązków sprawozdawczych.

Przekazywanie informacji o schematach podatkowych:

Obowiązek przekazywania informacji o schematach podatkowych wynika z przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2193).

Zasadniczym celem wprowadzenia nowej regulacji jest zwiększenie dostępu aparatu skarbowego do ważnych informacji dotyczących działań podejmowanych przez podatników w zakresie agresywnego planowania podatkowego, czyli innymi słowy działań podejmowanych przez nich w celu  zmniejszenia obciążeń podatkowych, jednocześnie przy braku innego uzasadnienia biznesowego.