Kalendarz wydarzeń

Informacja Związku Banków Polskich w sprawie zmiany zasad poboru podatku u źródła (WHT)

2018-12-11

Związek Banków Polskich pragnie poinformować klientów sektora bankowego, że w dniu 23 października 2018 r. Parlament uchwalił ustawę, która wprowadza od początku 2019 r. całkowicie nowe zasady poboru podatku u źródła, czyli podatku pobieranego przez płatnika w przypadku transgranicznych wypłat odsetek oraz wypłat dywidend.

W związku z ww. zmianami, banki, które wypłacają lub pośredniczą w wypłacie odsetek i dywidend, mogą być zobowiązane do potrącenia od nich podatku według stawki podstawowej (19% lub 20%) –również w przypadku wypłat, które do tej pory były realizowane bez potrącenia lub z potrąceniem podatku według stawki obniżonej (np. dzięki zastosowaniu postanowień międzynarodowych traktatów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska).

Do prawidłowego określenia zasad ustalenia wysokości pobieranego podatku u źródła niezbędne jest opublikowanie rozporządzenia wykonawczego oraz objaśnień podatkowych. Niestety, do chwili obecnej, tj. do dnia 7 grudnia 2018 r. Ministerstwo Finansów nie opublikowało tych dokumentów. W tych warunkach zwracamy się z uprzejmą prośbą do klientów banków o wyrozumiałość, że banki nie mogą w sposób prawidłowy poinformować swoich klientów o nowych zasadach poboru podatku u źródła w 2019 r.

Związek Banków Polskich pragnie jednocześnie poinformować, że zwrócił się do Minister Finansów z wnioskiem o odroczenie terminu wejścia nowych zasad rozliczania podatku u źródła oraz o przyspieszenie prac nad wydaniem aktu wykonawczego i objaśnień podatkowych. W naszej ocenie czas pozostały do końca 2018 r. jest zbyt krótki, aby prawidłowo wdrożyć nowe obowiązki podatkowe od początku następnego roku.

Zarząd Związku Banków Polskich

****

Information of the Polish Bank Association on the new rules of withholding tax application

The Polish Bank Association (Związek Banków Polskich - ZBP) informs the customers of the Polish banking sector that on 23 October 2018 a new Act of Parliament was adopted. The Act introduces completely new principles of withholding tax application.

In this case the witholding tax (WHT) is a tax deducted directly from the income due to the recipient in case of cross-border payment of interest or dividends. As a consequence to the a/m changes, banks, which pay out or act as intermediary in payment of interest or dividends, may be obliged to withhold tax applying the basic tax rate (19% or 20%) also in cases, where previously no tax has been applied or a diminished tax rate has been used (e.g. in cases of applying provisions of Double Tax Agreeements Poland is a party of).

To calculate properly the amount of withholding tax due, the publication of both Implementing Regulation and the Explanatory Memorandum by the Ministry of Finances (MoF) is necessary. Unfortunately to date ( 7 December, 2018) the MoF has not published the said documents. In this situation we are kindly asking our customers for understanding that bank are not able to inform them properly on new principles of WHT application in 2019.

We would also like to inform you that ZBP has contacted the Minister of Finances requesting postponement of the entering into force of the new principles of WHT application as well as acceleration of the work on the Implementing Regulation and the Explanatory Memorandum. From the point of view of ZBP time remaining till the end of 2018 is too short to implement the new tax regulation properly starting from the beginning of the next year.

Management Board of the Polish Bank Association