baner

Działalność

Bankowy Arbitraż Konsumencki działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta.

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich i został wpisany pod poz. 1 do Rejestru podmiotów uprawnionych - pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich  prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest członkiem sieci FIN-NET, czyli założonej przez Komisję Europejską transgranicznej sieć rozpatrywania skarg pozasądowych dotyczących usług finansowych, funkcjonującej w oparciu o sieć krajowych pozasądowych systemów rozstrzygania sporów wynikłych z korzystania przez konsumentów z usług finansowych, zwłaszcza bankowych, ubezpieczeniowych oraz dotyczących rynku papierów wartościowych.

Więcej informacji na temat sieci FIN-NET:

https://ec.europa.eu/info/fin-net (strona w języku angielskim)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_pl (strona w języku polskim)

Materiał filmowy na temat FIN-NET:

Informacje o działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego dostępne są także na platformie ODR:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&Ing=PL

 

Zasady rozpoznawania sporów określa Regulamin Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego

Spory arbitrażowe rozpoznaje Arbiter Bankowy i Zastępca Arbitra Bankowego powoływani na 4-letnią kadencję przez Radę Związku Banków Polskich spośród osób spełniających łącznie następujące warunki:
a) jest obywatelem polskim i stale zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zajmował przez 7 lat stanowisko sędziego lub wykonywał zawód adwokata lub radcy prawnego,
c) wyróżnia się wysokim autorytetem moralnym,
d) korzysta z pełni praw publicznych.

Funkcję Arbitra Bankowego pełni Katarzyna Marczyńska – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego oraz podyplomowych studiów ”Prawo europejskie” i „Negocjacje, mediacje i alternatywne metody rozstrzygania sporów”  Uniwersytetu Warszawskiego, posiadająca wieloletnie doświadczenie w sądownictwie  - Sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Wydziału Gospodarczego i administracji państwowej - Ministerstwo Sprawiedliwości. Od 2002 roku - radca prawny i Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich

Funkcję Zastępcy Arbitra Bankowego pełni Jolanta Potocka - absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego, radca prawny, posiadająca wieloletnie doświadczenie w bankowości. Od 2015 roku Zastępca Arbitra Bankowego

Kontakt:

Bankowy Arbitraż Konsumencki

00-380 Warszawa

ul. Kruczkowskiego 8

tel. 22 48 68 400

arbitraz.kancelaria@zbp.pl

Numer konta

PKO BP S.A. XV/ O Centrum Warszawa
55 1020 1156 0000 7702 0008 8120