baner

Działalność

Bankowy Arbitraż Konsumencki* działa przy Związku Banków Polskich i został powołany w celu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami-klientami banków a bankami w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez bank czynności bankowych lub innych czynności na rzecz konsumenta pozasądowe postępowanie rozjemcze).

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

Bankowy Arbitraż Konsumencki jest członkiem sieci FIN-NET, czyli założonej przez Komisję Europejską transgranicznej sieć rozpatrywania skarg pozasądowych dotyczących usług finansowych, funkcjonującej w oparciu o sieć krajowych pozasądowych systemów rozstrzygania sporów wynikłych z korzystania przez konsumentów z usług finansowych, zwłaszcza bankowych, ubezpieczeniowych oraz dotyczących rynku papierów wartościowych.

* Za konsumenta uznawana jest osoba fizyczna, która zawiera umowę z bankiem w celu nie związanym z działalnością gospodarczą.

Więcej informacji na temat sieci FIN-NET:

https://ec.europa.eu/info/fin-net_en (strona w języku angielskim)

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_pl (strona w języku polskim)

Aktualności

W 2014 roku skończyła się trzecia kadencja Arbitra, w związku z czym Rada  Związku Banków Polskich w dniu 19 maja powołała ponownie Panią Katarzynę Marczyńską na stanowisko  Arbitra Bankowego na okres kolejnej, czwartej kadencji.

W celu wzmocnienia Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego i zapewnienia utrzymania odpowiedniej płynności w wydawaniu orzeczeń, a także stabilności jego funkcjonowania, Rada Związku w dniu 24 listopada powołała Panią Jolantę Potocką na stanowisko Zastępcy Arbitra Bankowego na okres czteroletniej kadencji. Podejmie ona wykonywanie tej funkcje od 1 stycznia 2015 roku.

Pani mec. Potocka od 1990 roku była związana z polskim sektorem bankowym oraz od 1999 roku pełniła odpowiedzialne funkcje w pionach prawnych kilku banków.

Kontakt

Bankowy Arbitraż Konsumencki
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
telefon (0-22) 48 68 400

Z Biurem BAK można się również kontaktować i składać zapytania pod adres email: arbitraz.kancelaria@zbp.pl

Numer konta

PKO BP S.A. XV/ O Centrum Warszawa
55 1020 1156 0000 7702 0008 8120

wydrukuj stronę